Tin Ker Bell

Burlesque star Tin Ker Bell wearing Fiona Timantti Millinery headpiece, Helsinki Burlesque Festival 2015. Photo: Bernhard Miettinen